HL9969

Cây xoài này đã được bán cho Trường Đại học Mở TP.HCM

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 50 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường