HL6969

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Việt Hoàng

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50kg

- Đã giao: 25kg

- Số lượng còn lại: 25kg

- Tình trạng hiện tại: