HL6868TH

Cây xoài này đã được bán cho Chị Đỗ Thị Thủy - VTV

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 60kg

- Đã giao: 30kg

- Số lượng còn lại: 30kg

- Tình trạng hiện tại: