HL2828

Cây xoài này đã được bán cho Chị Nguyễn Ngọc H Anh

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50kg

- Đã giao: 0kg

- Số lượng còn lại: 50kg

- Tình trạng hiện tại: