HL270M5

Cây xoài này đã được bán cho Công ty Vàng Mi Hồng

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50 kg

- Đã giao: 25 kg

- Số lượng còn lại: 25 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra hoa