HL.3569

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Mạnh  Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Tư pháp Quốc hội.

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 65 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 65 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và trong giai đoạn trái còn nhỏ