CC9599

Cây xoài này đã được bán cho Bệnh viện Thống Nhất

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 57kg

- Số lượng còn lại: 43kg

- Tình trạng hiện tại: