CC9299

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 67kg

- Số lượng còn lại: 33kg

- Tình trạng hiện tại: