CC888888

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty ECOFARM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 0kg

- Số lượng còn lại: 100kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra hoa