CC6676

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Viết Chữ - UV BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa