CC4646

Cây xoài này đã được bán cho Ông Đỗ Quốc Bảo - Quận Tân Bình, TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao đủ: 100 kg

- Số lượng còn lại: 0 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa