CC2217

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Việt Hoàng

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 80kg

- Đã giao: 50kg

- Số lượng còn lại: 30kg

- Tình trạng hiện tại: