CC186

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Tiến Hùng - Bộ Khoa học và Công nghệ

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 25 kg

- Số lượng còn lại: 75 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra hoa và đọt non