CC177

Cây xoài này đã được bán cho Ông Phạm Xuân Đà - Bộ KHCN

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: