CC168

Cây xoài này đã được bán cho Anh Nguyễn Ánh Việt - Bình Phước

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 75kg

- Số lượng còn lại: 25kg

- Tình trạng hiện tại: