CC118

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Việt Hoàng