CC0836

Cây xoài này đã được bán cho Bà Phan Thị Mỹ Linh

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 25 kg

- Số lượng còn lại: 75 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa