CC0052

Cây xoài này đã được bán cho Cơ quan Đại học Quốc Gia TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 50 kg

- Số lượng còn lại: 50 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa