CC0033

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Thành

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 40kg

- Số lượng còn lại: 60kg

- Tình trạng hiện tại: