CC0019

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Thành

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 0kg

- Số lượng còn lại: 100kg

- Tình trạng hiện tại: