CC0610

** Cây thứ nhất: Cây xoài này đã được bán cho Cây xoài nhà Kèn - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang cho trái

** Cây thứ hai: Cây xoài này đã được bán cho Cây xoài nhà Kèn - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang cho trái