Từ ngày (yyyy-MM-dd)
Đến ngày (yyyy-MM-dd)
Th?ng k� t? ng�y 2019-01-14 ??n ng�y 2019-01-19

CHI TI?T ??N H�NG TH? 1

H? v� T�n Nguyễn Ngọc Hiền
??a ch?ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
S? ?i?n tho?i0932898034
Emailnnhien@cantho.gov.vn
Ng�y ??ng k�2019-01-17
Th�ng tin ??n h�ng
STTS?n ph?mS? l??ngTh�nh ti?n
1Xoài Cát Cao Lãnh1100000
Tổng cộng:100000 VNĐ