list1

Nenhum registro de List1 foi encontrado
Text  
Nenhum registro de List1 foi encontrado
Nenhum registro de List1 foi encontrado
Voltar

Hoạt động của mô hình "Cây Xoài Nhà Tôi"

Image

Cây xoài nhà tôi

 

 

 

 

 

 

Lý Lịch cây xoài

Giống: Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc)

Hiện trạng cây:  Tốt

Sản lượng bình quân hàng năm: 50 kg

Mã số cây:  Xoài Cao Lãnh 099

Tuổi cây:  16 tuổi  ; Chiều cao:  7,2 m ; Đường kính tán:  8 m

Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com 

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

 

 

 

 

 

Lý Lịch cây xoài

Giống: Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc)

Hiện trạng cây:  Tốt

Sản lượng bình quân hàng năm: 50 kg

Mã số cây:  Xoài Cao Lãnh 066

Tuổi cây:  16 tuổi  ; Chiều cao:  6,8 m ; Đường kính tán:  8 m

Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com 

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

 

 

 

 

Lý Lịch cây xoài

Giống: Xoài Cát Chu Cao Lãnh

Hiện trạng cây:  Tốt

Sản lượng bình quân hàng năm: 150 kg

Mã số cây:  CÁT CHU 9317

Tuổi cây:  16 tuổi  ; Chiều cao: 6,8 m ; Đường kính tán:  6 m

Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com 

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

 

 

 

 

 

Lý Lịch cây xoài

Giống: Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc)

Hiện trạng cây:  Đang ra hoa

Sản lượng bình quân hàng năm:  50kg

Mã số cây:  HL666  Giá tiền:  3,900.000 đồng

Tuổi cây:  12T  ; Chiều cao:  7m ; Đường kính tán:  7m

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

 

Lý Lịch cây xoài

Giống:  Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc)

Hiện trạng cây:  Đang kích ra hoa

Sản lượng bình quân hàng năm:  50kg

Mã số cây:  HL 129  Giá tiền:  3.900.0 00 VND

Tuổi cây:  10T  ; Chiều cao:  7m ; Đường kính tán:  7m

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

 

Lý Lịch cây xoài

Giống:  Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc)

Hiện trạng cây:  Đang kích ra hoa

Sản lượng bình quân hàng năm:  50kg

Mã số cây:  HL 130  Giá tiền:  3.900.0 00 VND

Tuổi cây:  12T  ; Chiều cao:  8m ; Đường kính tán:  6m

bấm vào link below the to đặt mua hàng theo mã số 

Fanpage:  https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

Liên kết following will hướng dẫn mua hàng

http://xoaicaolanh.com.vn/-/huong-dan-tham-gia-mo-hinh-cay-xoai-nha-toi-

Minh Cần
HTX XMX